יום ג', טז’ בשבט תשע”ט
נהלי כניסת מבקרים ומסירת חבילות לביה"ס
פורסם: 18:53 (23/08/17) עירית ישראלי
להלן נהלי כניסה למוסד חינוכי ומסירת חבילות בהתאם להנחיות הממונה על הביטחון של משרד החינוך:
1. חל איסור לאפשר כניסת מבקר למוסד חינוכי שאינו תלמיד או איש סגל של המוסד, ללא קבלת אישור מהנהלת המוסד ולאחר שכבודתו (תיקים) נבדקה ביסודיות, כולל הצגת תעודת זהות ורישומו ביומן הנכנסים.
2. מנהל המוסד החינוכי הינו הגורם המאשר/אוסר כניסת אדם לתוך המוסד.
3. חל איסור על המאבטח לקבל ו/או למסור חבילה כלשהי לתלמיד בתוך המוסד החינוכי.
4. בדיקת תיק תלמיד שנראה כחשוד בעיניי המאבטח תבוצע בנוכחות איש הוראה מתוך סגל בית הספר בלבד.
5. שערי ביה"ס יהיו פתוחים בהשגחת מבוגר החל מהשעה 7:45.
בברכה,
מנהלת ביה"ס "צאלון"